Neděle, 16 června
Shadow

Rozhovor o plánech rozvoje perly Šumavy Přední Výtoně se starostou Janem Bittnerem

Spread the love

Pane starosto, s jakým předsevzetím budete kandidovat do nového volebního období?

Kandiduji jako lídr za Sdružení nezávislých kandidátů Přední Výtoň. Byl jsem vyzván spoluobčany a kamarády. Společně jsme se dohodli proto, že je nutné dokončit celou řadu rozpracovaných akcí, které se nepodařilo dokončit, jednak pro krátkost volebního období, ale také pro dvouletou stagnaci ohledně koronaviru.

Jan Bittner
Jan Bittner – starosta obce Přední Výtoň

Jaké akce máte na mysli?

Významná akce je připravovaná čistička odpadních vod. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci, zatím není dokončen nový územní plán, který vymezuje nové místo na ČOV. Intenzifikace stávající ČOV není již pro nevhodnost a zchátralost stavební i technologické části vhodná. Jsme v rekreační oblasti, kde se v letních měsících v obci ubytuje až šestinásobek žijících osob. Současná kapacita je na max. 400 EO. Nechceme se dostat do situace, kdy bychom vypouštěli do Lipna znečištěnou vodu. Mým úkolem bude hledat dotační zdroje, aby byla obecní kasa co nejméně zatížena investičními náklady. Cena se odhaduje zatím 20 mil. Kč.

Další významnou akcí je zahájení výstavby cyklostezky mezi obcí Přední Výtoň a Frýdavou. Tento úsek komunikace je využíván i jako cyklotrasa, kterou používají cyklisté, in-line bruslaři, maminky s kočárky, turisté a je velmi nebezpečný. Úsek je dlouhý 4 km. Tato aktivita se připravuje již deset let a stále nemá konečné řešení. V souvislostí s realizací Vltavské cyklostezky se podařilo opětovně oživit zájem o realizaci této trasy. Nyní jsem ve fázi vydání územního rozhodnutí, které je opět blokováno připomínkami majitele sousedních pozemků. Věřím, že tyto neopodstatněné připomínky budou vypořádány a získáme územní rozhodnutí. Prováděcí projektovou dokumentaci vysoutěží krajský úřad. Předpokládané náklady jsou ve výši cca. 45 mil. Tyto finance jsou zajištěny u SFDI Státní fond dopravní infrastruktury. Dokončením této části cyklotrasy se výrazně zlepší bezpečnost všech osob.

Třetí významná, dlouho kritizovaná, byla otázka řešení sociálního zázemí na Vítkově hrádku. Až 50 tisíc návštěvníků projede naší zříceninou Vítkova hrádku, který je nejvýše položenou zříceninou v Čechách. Podařilo se ve spolupráci s památkáři najít řešení a sociální zařízení umístit přímo do části hradu tzv. Konírny, kde tento objekt nijak nenarušuje historický vzhled hradu. Ještě v tomto roce předpokládám uvedení celého sociálního zařízení, včetně čističky odpadních vod do provozu. Podařilo se provést i vrtanou studnu s hloubkou 76 m a tím zajistit dostatek vody pro soc. zařízení, ale také na provoz hradu a šenku. Někteří kritici si klepali na čelo, že starosta Bittner hledá vodu v n.v. 1032 m a považovali vrtání studny za vyhozené peníze. Opak se však stal pravdou. Musím se také zmínit o poměrně veliké stavební akci, a to propojení vrtů VH3 a VH4 s vodárnou a modernizací celého systému dodávky pitné vody. Na toto jsem získal dotace, které nám výrazně pomohly ušetřit peníze v rozpočtu. Tímto krokem chci udržet po dobu pěti let cenu vodného a stočného na 86,- Kč/m³, což je výrazně méně než státem stanovená sociálně udržitelná cena 130,- Kč/m³.

Jaké aktivity připravujete přímo v obci Přední Výtoň?

Koronavirus v tomto období nás skutečně časově velmi omezil a také zredukoval možné dotace, ale přesto, já se nikdy nevzdávám. Mám již stavební povolení na stavu pro volnočasové aktivity, které říkáme Stavba pergoly. Ta bude využívána občany pro různé společenské akce, které jsou v obci velmi často organizovány Sborem dobrovolných hasičů, Senior klubem, Spolkem metané nebo také ve spolupráci s obcí. Pergola bude sloužit všem. Bude to otevřená dřevěná stavba do tvaru U s ohništěm, se stavebním nákladem 2,5 mil. Kč. Již pracuji na získání vhodného dotačního titulu.

Vlajka Přední Výtoně

Mám připravenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikace Ke Hřbitovu v obci Přední Výtoň a na Svatém Tomáši k Vítkově hrádku. Obě tyto komunikace budou řešeny od základu, včetně zajištění odvodu dešťové vody. Na tyto komunikace máme podané žádosti o dotace. V loňském roce jsme neuspěli, letos jsme vedeni jako náhradníci, takže je velký předpoklad, že dotace získáme. Proto jsem také již provedl výběrové řízení na dodavatele, abychom nebyli v časové tísni – s ohledem na počasí v naší nadmořské výši 1000 m.

Ještě v letošním roce mám v plánu vybudovat parkoviště pro cca 10 vozidel u bytovky. Vozidla parkuji na trávě, která je rozježděná a blátivá. Bytovka sice není v majetku obce, ale přesto si myslím, že se mnou budou všichni souhlasit, že se o to musíme postarat. Jde o prospěch našich občanů. Je nutné se zmínit o Sboru dobrovolných hasičů. Většina z nich se zapojuje do společenských akcí ve spolupráci s obcí Přední Výtoň, z toho důvodu jsme se rozhodli zrušit velmi drahé elektrické vytápění požární zbrojnice akumulačními kamny a vytápění a temperování některých částí budovy nahradit tepelným čerpadlem s rozvodem vody do radiátorů. Také se mi pro ně podařilo získat ojeté vozidlo Tatra 815 CAS 25 od profesionálních hasičů, které nám firma Komet s.r.o. kompletně zrepasovala a nově vybavila podle předpisů. Přes dotace jsme vozidlo dovybavili dalším příslušenstvím a nyní jsme schopni zasahovat u všech akcí, na které je sbor vyslaný. Máme velkou rozlohu katastru s převahou lesních porostů. Průběžně investujeme do Areálu letních sportů, na výměny oken, opravu fasády apod. Každé dva roky doplňujeme říční písek. Pláž, kterou upravujeme, je našimi občany velmi hojně navštěvována.

Tatra 815 CAS 25
Tatra 815 CAS 25

Co komplikuje plnění vaší funkce starosty?

Jako občan a starosta vnímám pojetí některých zákonů jako nespravedlivé. Například již delší dobu řeším Obecně závaznou vyhlášku o odpadech. Zastupitelstvem byla schválena OZV o odpadech s tím, že občané, kteří mají v obci trvalé bydliště a také se zde prokazatelně zdržují, mají stanovenou sníženou taxu 400,- Kč/rok, občané, kteří mají na katastru obce rekreační objekt, mají stanovenou plnou sazbu 1000,-Kč/rok. Šetřením finančního dozoru Ministerstva vnitra bylo shledáno, že vydaná OZV je diskriminační a požadují nápravu, tím že občané s trvalým pobytem v |Přední Výtoni nemohou požívat žádné výhody, tudíž platit plnou sazbu 1000,- Kč/rok. Moje námitka, že právě tuto rovnost považuji na diskriminační, nebyla akceptována s výslovným pokynem schválení nové OZV, kde bude diskriminační sazba odstraněna s doporučením apelovat na poslance, aby zákon změnili.

V čem spatřujete OZV bez snížené sazby pro trvalé žijící občany za diskriminační?

Na to je jednoduchá odpověď. Čtyřčlenná rodina zaplatí 4 x 1000,- = 4000,-/rok. Osoba, vlastníci rekreační objekt zaplatí 1 x 1000,- = 1000,-/rok. Zde je nutné brát v úvahu, že téměř všichni rekreační objekty v letní i zimní sezoně pronajímají a téměř nikdo nemá sjednané odpadové hospodářství, protože nepodnikají. Tím pádem plní naše obecní kontejnery zejména netříděným odpadem. Tímto jednoduchým postupem se vyhnou platbě za směsný komunální odpad a zaplatí ho trvale žijící, což já považuji za silně diskriminační.

Územní plán zpracováváte již od začátku volebního období, kdy předpokládáte schválení?

Je to pravda, netušil jsem, že o ÚP bude názorový střet, který vede k prodlužování schválení. V zásadě jde o to, že se střetávají názory místních obyvatel s vlastníky pozemků. Připravovaný ÚP kopíruje platný ÚP z roku 2005. Dokonce jsme zredukovali některé stavební pozemky a žádné nové jsme nepřidali. Kritici ÚP se snaží dehonestovat moji osobu s tím, že připravuji v obci developerské projekty a jsem do nich také zapojen. Tím odvrací pozornost od skutečných chyb v dosud platném ÚP. S plnou odpovědností mohu říci, že v obci nejsou plánovány žádné developerské projekty a do žádných nejsem zapojen. Na stávajících plochách, kterém jsou označeny jako zastavitelné na „B“ bydlení lze podle námi nově navržených regulativ stavět pouze rodinné domy s přízemím a podkrovím se sedlovou střechou a zastavitelnou plochou pouze 33%. Tyto regulační prvky v dosavadním plánu chybí, proto se snaží někteří investoři postavit na parcele pro rodinný dům třeba bytový dům o více bytových jednotkách. Již v přechozích volbách jsem veřejně slíbil, že pokud budu ve funkci starosty, nepřipustím žádnou stavbu, která by byla v rozporu se zásadami územního rozvoje obce. Také se podařilo zastavit projekt devíti rekreačních objektů, které by nevhodným způsobem zasáhly do charakteru okolní zástavby.

Ve Vašem katastru je také osada Pasečná, Svatý Tomáš a Frýdava. Připravujete pro tyto osady něco nového?

Na Sv. Tomáši žijí 4 osoby s trvalým pobytem ostatní jsou rekreanti. Přesto připravujeme novou komunikaci, o které jsem se již zmínil. Zároveň dokončujeme sociální zařízení na Vítkově hrádku, kde není mnoho možností, obec nevlastní téměř žádný pozemek.

Podobná situace je i na Frýdavě, kde nemáme žádného občana s trvalým pobytem. Jiná situace je ovšem na Pasečné. Tam jsme požádali SPÚ o vydání některých pozemků, které nutně potřebujeme k rozvoji obce. Plánujeme do budoucna novou ČOV a z těchto pozemků hodláme vytvořit zaniklý střed obce pro volnočasovou činnost tak, aby nevypadala jako doposud zapomenutá osada. Pasečná má do budoucna velkou perspektivu nejen pro trvalé bydlení, ale také pro individuální rekreaci. Kromě toho se chystám udělat opětovný průzkum mezi občany, zejména důchodci, jaký bude zájem o zajištění a rozvoz obědů. Před dvěma lety se nepodařilo zajistit dostatečný počet strávníků tak, aby se vyplatilo obědy do obce zavážet. Obec stárne a já považuji za povinnost pomoci seniorům, kteří již nejsou schopni postarat se o vaření. Pomocí dotazníku ověřuji, jaká bude poptávka. Jsem připraven projednat v zastupitelstvu i případnou dotaci obce na úhradu obědů. Rád bych se zmínil o dobré spolupráci se sousedním rakouským partnery z Vonderweisenbachu, založení společných pochodů na místa zaniklých obcí. Příští rok plánujeme společný pochod na Rychnůvek s připomenutím minulosti starším a poučit mladé. Letošní první pochod na Kapličky byl velmi zajímavý a ohlas velmi pozitivní.

Práce starosty vychází i z dlouhodobých plánů, které nelze naplnit v jednom volebním období. Máte nějakou dlouhodobou představu?

Velké věci se nedají realizovat v krátkém čase. Moje vize je především v tom, vylepšit podmínky života v obci. V příštím volebním období budu připravovat podmínky pro stavbu bytového domu pro občany, zejména mladé, kteří si již sami nedokážou postavit vlastní bydlení. Obec disponuje pouze čtyřmi byty. Místo na stavbu bytového domu máme v obci k dispozici. Jednalo by se výhradně o stavbu bytového domu, která by byla v režii obce a pouze pro trvalé bydlení. Pro realizaci takového objektu je vypisováno poměrně dost dotačních titulů. Myslím, že je to silách obce, která si takový typ bydlení zaslouží, bude to vyrovnání jakéhosi dluhu z předcházejících let. Druhou věcí, která je v popředí mého zájmu, je vybudování klidové zóny k procházkám a posezení kolem Výtoňského potoka se soustavou dvou rybníků. Nevyužívaná část obce zarostlá náletem bude vítanou klidovou částí obce. Bude to ovšem běh na delší trať.

Zdroj: Helena Váňová Production