Čtvrtek, 20 června
Shadow

Zdravotní prohlídka řidičů

Spread the love

Nakolik zdravotní kondice řidičů ovlivňuje bezpečnost silničního provozu?

Nekvalitní spánek zvyšuje riziko nehody více než 3,5x, deprese až o 2 třetiny

Jak je to s povinnými lékařskými prohlídkami řidičů

V řadě států EU28 daleko přísnější nastavení věku pro povinné absolvování první periodické prohlídky řidičů amatérů

Zdravotní stav řidičů se nepochybně může podepsat na jejich schopnosti bezpečně se pohybovat v silničním provozu. Nakolik mohou případné zdravotní problémy zvýšit pravděpodobnost účasti na dopravní nehodě? Závěry evropského projektu ElderSafe spolufinancovaného Evropskou komisí naznačují, že řada chorob zvyšuje riziko havárie. Mnohdy významně:

 • spánková apnoe – o 271 %
 • schizofrenie – o 101 %
 • alkoholismus – o 100 %
 • epilepsie – o 84 %
 • psychiatrická onemocnění – o 72 %
 • deprese – o 67 %
 • diabetes mellitus – o 56 %
 • demence – o 45 %
 • cerebrovaskulární onemocnění – o 35 %
 • kardiovaskulární nemoci – o 23 %
 • problémy se sluchem – o 19 %
 • problémy s motorikou – o 17 %

Každý žadatel o získání řidičského oprávnění musí doložit, že splňuje příslušné zdravotní požadavky. Jak je to ovšem s následnými prohlídkami?

V České republice platí, že každý řidič amatér usedající za řídítka motocyklu či volant osobního automobilu je povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení uvedeného věku, starší osoby pak každé dva roky.

Daleko přísnější režim je nastaven pro šoféry, kteří mohou jezdit tzv. pod modrými majáky, řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu (a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě) nebo pracují jako učitelé autoškol. Všichni tito řidiči jsou povinni úspěšně projít před zahájením výkonu činnosti vstupní lékařskou prohlídkou. Další pravidelné lékařské prohlídky jsou pak povinni absolvovat do dovršení 50 let věku každé dva roky a následně každoročně. „A pozor. Tento přísnější režim platí i pro všechny držitele řidičského oprávnění skupiny C1, C, D1 a D, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel. Vždy. I v případě, že budou jezdit ryze pro osobní účely,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.  

Co následuje v případě, že vyšetřený řidič není zdravotně způsobilý či je způsobilý s podmínkou?

Po provedení pravidelné lékařské prohlídky vydá posuzující lékař řidiči posudek o zdravotní způsobilosti. Ten musí mít písemnou formu. Je-li šofér zdravotně způsobilý s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý, je lékař povinen tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby. Je třeba připomenout, že posuzující lékař může na základě výsledku lékařské prohlídky v odůvodněných případech určit vyšetřované osobě termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou výše uvedené lhůty. Také je oprávněn nařídit před vydáním posudku provedení potřebného odborného vyšetření.

Často se řidiči ptají, kdo vlastně hradí náklady spojené s lékařskou prohlídkou. U osob v pracovně-právním vztahu je to zaměstnavatel, v ostatních případech hradí náklady posuzované osoby.

Řada států EU28 je na řidiče amatéry přísnější

V České republice se čas od času rozpoutá diskuze, zda není pro řidiče v seniorském věku nastaven příliš přísný metr. „Provádění pravidelných lékařských prohlídek u starších osob je namístě. Pravděpodobnost, že mohou trpět některou z výše uvedených nebezpečných chorob, je vyšší než u řidičů mladých či ve středním věku. Ostatně v řadě států Evropské unie mají pro řidiče amatéry nastaven daleko náročnější režim,“ vysvětluje Roman Budský.

Jak je to ve vybraných státech EU (řidiči osobních aut – amatéři)

 • Estonsko – lékařská prohlídka do 65 let každých 10 let, nad 65 let každých 5 let
 • Maďarsko – lékařská prohlídka do 40 let každých 10 let, do 60 let každých 5 let, do 70 let věku každé 3 roky a nad 70 let každé 2 roky
 • Itálie – lékařské prohlídka do 50 let věku každých 10 let, do 70 let každých 5 let a nad 70 let každé 3 roky
 • Litva – do 55 let věku každých 10 let, od 56 do 70 let každých 5 let, do 80 let každé 2 roky, u osob starších každý rok
 • Lotyšsko – do 65 let každých 10 let, nad 65 let každé 3 roky
 • Lucembursko – při dosažení věku 50, 60 a 70 let. U starších osob každé 3 roky, od 80 let věku každoročně
 • Španělsko – požadují lékařské i dopravně psychologické vyšetření u osob do 65 let věku každých 10 let, u starších každých 5 let

Zbývá doplnit, jakému nebezpečí se vystavuje řidič, který u sebe nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti. Pokud řidič pravidelnou prohlídku neabsolvoval, bude jeho případ vždy projednáván ve správním řízení. „Výše pokuty bude od 5 do 10 tisíc korun a současně bude vysloven zákaz řízení motorových vozidel na 6 měsíců až jeden rok. Trestné body se ovšem nepřidělí. Bude-li se naopak jednat o případ, kdy řidič při silniční kontrole pouze nemá platný doklad u sebe, hrozí mu pokuta do výše 2 tisíc korun. Pokud by byl případ projednáván ve správním řízení, peněžitý trest bude v rozmezí od 1 500 do 2 500 korun,“ uzavírá Ondřej Horázný, advokát a předseda Asociace autoškol ČR.